төрөл бүрийн боловсруулалт хийх үйлдвэрлэлийн шугамаар үйлдвэрлэсэн