судалгааны төсөл нь бутлах үйлдвэрийг сайжруулахад чиглэсэн үр дүн юм